หลอดไฟ ฟิลิปส์ (philips)

กว่า 50 ปีในประเทศไทย

ในปี 2495 ฟิลิปส์ประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศคือ ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง และต่อมาได้ครอบคลุมถึงระบบเฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products and system)

ฟิลิปส์ประเทศไทยประกอบด้วยองค์กรทางด้านการตลาดและการผลิตซึ่งมีพนักงานรวมกันกว่า 2,000 คน บริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยส่วนการตลาดที่หลากหลาย นั่นคือผลิตภัณฑ์อุปโภค (Consumer Products) และผลิตภัณฑ์เฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products) รวมทั้งการบริการ ซึ่ง 3 กลุ่มธุรกิจของฟิลิปส์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) และกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ (Consumer LIfestyle)

ฟิลิปส์เริ่มงานการผลิตในประเทศไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2503 ด้วยการตั้งโรงงานผลิตหลอดไฟขึ้น ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตถึง 2 โรงงานซึ่งประกอบด้วย โรงงานผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และโรงงานผลิตโคมไฟ

ฟิลิปส์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศเช่นกัน

 

Visitors: 653,071